Freshwater Biodiversity Information Portasl

담수생물자원검색

유전정보 검색

자원검색

검색결과 (총 25,134건)

번호, 유전정보번호, 자원번호, 프라이머 세트명 , Strain no., 근연종, 유사도(%), 유전자서열에 대한 정보를 제공합니다.
번호 유전정보번호 자원번호 학명 국명 Strain no. 프라이머 세트명 근연종 유사도 (%) 조회
25134 NNIBRBN30220 NNIBR2021641BA643 Flavobacterium Bergey et al., 1923 21YS04W-21 16S Flavobacterium koreense 98.78 조회
25133 NNIBRBN30219 NNIBR2021641BA642 Sphingomonas Yabuuchi et al., 1990 21YS04W-43 16S Sphingomonas oligophenolica 99.39 조회
25132 NNIBRBN30218 NNIBR2021641BA641 Rhodoferax Hiraishi et al., 1992 21YS04W-01 16S Rhodoferax saidenbachensis 99.04 조회
25131 NNIBRBN30217 NNIBR2021641BA640 Rhodoferax Hiraishi et al., 1992 21YS04W-31 16S Rhodoferax saidenbachensis 98.97 조회
25130 NNIBRBN30216 NNIBR2021641BA639 Rhodoferax Hiraishi et al., 1992 21YS04W-19 16S Rhodoferax lacus 99.38 조회
25129 NNIBRBN30215 NNIBR2021641BA638 Rhizobacter dauci Goto and Kuwata 1988 21YS04W-24 16S Rhizobacter dauci 99.86 조회
25128 NNIBRBN30214 NNIBR2021641BA637 Pseudomonas Migula, 1894 21YS04W-40 16S Pseudomonas veronii 99.79 조회
25127 NNIBRBN30213 NNIBR2021641BA636 Novosphingobium Takeuchi et al., 2001 21YS04W-20 16S Novosphingobium barchaimii 99.72 조회
25126 NNIBRBN30212 NNIBR2021641BA635 Mucilaginibacter Pankratov et al., 2007 21YS04W-45 16S Mucilaginibacter daejeonensis 99.51 조회
25125 NNIBRBN30211 NNIBR2021641BA634 Inhella Song et al., 2009 21YS04W-26 16S Inhella crocodyli 99.24 조회
 1. 처음으로
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 마지막으로
총게시물 25,134 건 페이지(1/2,514)

염기서열정보

종류, NCBI, 유전자서열에 대한 정보를 제공합니다.
유전정보번호
프라이머 세트명 학명
염기서열
분자타입 데이터유형
유사도 GenBank Acc Number