Freshwater Biodiversity Information Portasl

담수생물자원검색

자원 검색

자원검색

검색결과 (총 12건)

번호, 자원번호, 학명,국명, 주소, 세부지명, 채집일,자원유형,동정자, 동정일, 자원입력일에 대한 정보를 제공합니다.
번호 자원번호 학명, 국명 주소 채집일 자원유형 동정자 동정일 자원입력일
12 NNIBRFG48064 Clonostachys rosea (Link) Schroers, Samuels, Seifert & W. Gams 1999 경북 문경시 산북면 2022-07-20 배양체 Sangkyu Park 2022-12-11 2022-12-11
11 NNIBRFG45190 Clonostachys rosea (Link) Schroers, Samuels, Seifert & W. Gams 1999 경북 영덕군 지품면 2022-03-24 배양체 Sangkyu Park 2022-10-31 2022-11-07
10 NNIBRFG37094 Clonostachys rosea (Link) Schroers, Samuels, Seifert & W. Gams 1999 경북 문경시 산북면 김용리 2021-07-19 배양체 Sangkyu Park 2021-11-23 2021-11-24
9 NNIBRFG33532 Clonostachys rosea (Link) Schroers, Samuels, Seifert & W. Gams 1999 전북 진안군 마령면 덕천리 2021-04-01 배양체 Jaeduk Goh 2021-07-20 2021-07-20
8 NNIBRFG31191 Clonostachys rosea (Link) Schroers, Samuels, Seifert & W. Gams 1999 강원 원주시 귀래면 용암리 2020-03-06 건조 Wonsu Cheon 2020-05-04 2020-12-03
7 NNIBRFG30736 Clonostachys rosea (Link) Schroers, Samuels, Seifert & W. Gams 1999 강원 원주시 귀래면 용암리 2020-03-06 건조 Wonsu Cheon 2020-05-04 2020-12-02
6 NNIBRFG30735 Clonostachys rosea (Link) Schroers, Samuels, Seifert & W. Gams 1999 강원 원주시 귀래면 용암리 2020-03-06 건조 Wonsu Cheon 2020-05-04 2020-12-02
5 NNIBRFG29114 Clonostachys rosea (Link) Schroers, Samuels, Seifert & W. Gams 1999 강원 원주시 귀래면 용암리 2020-03-06 배양체 Wonsu Cheon 2020-05-04 2020-11-19
4 NNIBRFG29113 Clonostachys rosea (Link) Schroers, Samuels, Seifert & W. Gams 1999 강원 원주시 귀래면 용암리 2020-03-06 배양체 Wonsu Cheon 2020-05-04 2020-11-19
3 NNIBRFG29107 Clonostachys rosea (Link) Schroers, Samuels, Seifert & W. Gams 1999 강원 원주시 귀래면 용암리 2020-03-06 배양체 Wonsu Cheon 2020-05-04 2020-11-19
2 NNIBRFG29106 Clonostachys rosea (Link) Schroers, Samuels, Seifert & W. Gams 1999 강원 원주시 귀래면 용암리 2020-03-06 배양체 Wonsu Cheon 2020-05-04 2020-11-19
1 NNIBRFG20682 Clonostachys rosea (Link) Schroers, Samuels, Seifert & W. Gams 1999 경상북도 군위군 소보면 봉황리 2018-12-05 배양체 Jaeduk Goh 2019-05-27 2019-05-27
  1. 처음으로
  2. 1
  3. 마지막으로
총게시물 12 건 페이지(1/1)